Herdenken
Archief
Herdenking: Namen en nummers in Oud West
4 MEI 2022
16:00 — 17:00
Pesthuislaan
Let op! Dit event is al verstreken.
Breng de slachtoffers uit Amsterdam Oud-West symbolisch thuis tijdens een herdenking op het WG-terrein.

Op 4 mei vindt om vier uur ‘s middags op het WG-terrein vlak voor het Poortgebouw op de Pesthuislaan een herdenkingsbijeenkomst plaats. Al maandenlang zijn buurtbewoners bezig met het maken van unieke naambordjes voor bewoners uit de buurt die de oorlog niet overleefden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ten minste 100 bewoners van Amsterdam Oud West uit de omgeving van het WG-terrein in de Helmersbuurt de Holocaust niet overleefd. Met NamenEnNummers wordt van dat getal gemaakt wat het in werkelijkheid
is: 100 unieke mensen uit ons stadsdeel met een eigen levensverhaal.

Deelnemers aan deze herdenking adopteren één of meer slachtoffers. Ze gaan op zoek naar informatie over de gekozen bewoner. Elke naam krijgt een eigen houten naambordje.

De deelnemers kunnen ervoor kiezen om in groepjes – onder begeleiding van WG-kunst – een naambordje te maken. Tijdens het maken ervan vertel je het verhaal van de bewoner die je gekozen hebt. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen zelf een naambordje te maken (de blanco bordjes zijn bij ons verkrijgbaar).

Op 4 mei 2022 herdenken we met elkaar deze niet teruggekeerde bewoners op het WG-terrein door alle bordjes op een stratenplan te leggen. Zo brengen we deze Holocaustslachtoffers symbolisch thuis naar Oud West. Wij 5 WG-bewoners – nodigen je uit mee te doen aan deze herdenking. Kies op www.Namenennummers.nl de naam van een slachtoffer uit de Helmersbuurt of directe omgeving. Is je keus gemaakt, stuur dan een mail aan Namenennummers.amsterdamoudwest@outlook.com met de naam van de bewoner die jij wilt herdenken. Wij sturen je dan aanvullende informatie specifiek voor deze herdenking.

Heb je hulp nodig bij het zoeken, laat het ons weten per mail. Je kunt ook een briefje met je verzoek afgeven bij WG-Kunst, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28, Amsterdam.

NamenEnNummers is een initiatief van kunstenaar Ida van der Lee. In 2012 startte zij de lokale herdenking in Amsterdam Oosterparkbuurt. Intussen doen er meerdere steden mee. Achtergrondinformatie vind je op www.NamenEnNummers.nl. Met dank aan Stadsdeel Oud West.

Voorlopige workshopdata in de WG Kunstwerkplaats 1e Helmersstraat 102 1/2 tegenover nr 147

Stichting WG Kunst
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28
(Wilhelmina Gasthuisterrein)
1054 SP Amsterdam

  +31(0)20 6161515

maandag 2 mei 19.30-21.30

woensdag 4 mei 14.00 -16.00

Commemoration: Names and numbers in Old West

On May 4, at four o’clock in the afternoon, a memorial service will be held on the WG grounds just in front of the Poortgebouw on Pesthuislaan. For months now local residents have been making unique nameplates for residents of the neighborhood who did not survive the war.

During the Second World War at least 100 residents of Amsterdam Oud West from the area of the WG terrain in the Helmersbuurt did not survive the Holocaust. With Names And Numbers that number is made what it really is: 100 unique people from our city.
is: 100 unique people from our district with their own life story.

Participants of this commemoration adopt one or more victims. They go in search of information about the chosen inhabitant. Each name gets its own wooden nameplate.

The participants can choose to make a nameplate in groups – under the guidance of WG art. While making it, you tell the story of the resident you have chosen. Of course you can also choose to make your own nameplate (the blank ones are available from us).

On May 4, 2022, we will commemorate these non-returned residents together on the WG site by placing all the signs on a street map. In this way we symbolically bring these Holocaust victims home to Old West. We – 5 WG residents – invite you to participate in this commemoration. Choose on www.Namenennummers.nl the name of a victim from the Helmersbuurt or immediate surroundings. Once you have made your choice, send an email to Namenennummers.amsterdamoudwest@outlook.com with the name of the person you would like to commemorate. We will send you additional information specific to this commemoration.

If you need help with your search, please let us know by e-mail. You can also drop off a bill with your request at WG-Kunst, Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28, Amsterdam.

NamesAndNumbers is an initiative of artist Ida van der Lee. In 2012 she started the local commemoration in Amsterdam Oosterparkbuurt. Meanwhile, several cities are participating. Background information can be found at www.NamenEnNummers.nl. With thanks to Stadsdeel Oud West.

Provisional workshop dates in the WG Kunstwerkplaats 1e Helmersstraat 102 1/2 opposite nr 147

WG Art Foundation
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 28
(Wilhelmina Hospital grounds)
1054 SP Amsterdam

+31(0)20 6161515

Monday 2 May 19.30-21.30 hrs

Wednesday, May 4 14.00 -16.00

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Herdenking: Namen en nummers in Oud West
4 MEI 2022
16:00 — 17:00
Pesthuislaan
Helmersplantsoen 5
Amsterdam
Onderdeel van Herdenkingen & Stille Tocht
Georganiseerd door
WG Kunst
Website by HOAX Amsterdam