Theater
Archief
De Oost Bevrijd?
4 MEI 2022
21:00
Koninklijk Theater Carré
Let op! Dit event is al verstreken.
Over de oorlog in Nederlands-Indië, verteld vanuit drie perspectieven.

De Oost Bevrijd? gaat over de onderbelichte verhalen van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de overgang naar de gewelddadige onafhankelijkheidsstrijd die daarop volgde. De Oost bevrijd? vertelt het verhaal vanuit drie perspectieven: het Indonesische, Indische en Molukse perspectief. Met onder andere Charlie Chan Dagelet, Marcel Hensema en Denise Aznam. Deze voorstelling wordt op  woensdag 4 mei 2022 om 21:00 uur door Theater Na de Dam gepresenteerd in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam. 

Niet voor iedere Nederlander was 5 mei 1945 Bevrijdingsdag. De oorlog met Duitsland mocht dan voorbij zijn, aan de andere kant van de wereld leefden meer dan 35 miljoen Nederlandse onderdanen nog onder het juk van de Japanse bezetter.

Kort nadat op 15 augustus 1945 ook Japan capituleerde en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, brak er een bloedige onafhankelijkheidstrijd los. Nederland, zelf net bevrijd van een bezetter, stuurde nu op zijn beurt troepen om het naar vrijheid strevende land opnieuw te bezetten. Nadat het in 1949 de onafhankelijkheid van Indonesië had erkend, moesten duizenden Nederlanders, zowel van Europese als van Indische en Molukse afkomst, Indonesië verruilen voor Nederland.

Velen werden hier vervolgens gediscrimineerd vanwege hun huidskleur, laat staan dat er voor hun herinnering aan twee oorlogen aandacht was. Met de nieuwe voorstelling in Carré geven de gerenommeerde schrijvers Dido Michielsen, Reggie Baay en Sylvia Pessireron stemmen aan de vergeten verhalen en perspectieven en laten ze zien hoe de oorlog van toen aan de andere kant van de wereld nog steeds doorwerkt in het Nederland van vandaag.

Onderbelichte verhalen

We vieren op 5 mei Bevrijdingsdag, toen eindigde in Nederland de bezetting, maar hoe bevrijd was iedereen nou echt? Voor veel Nederlanders werkte de oorlog nog jaren en zelfs generaties door. Theater Na de Dam ziet het als zijn rol om theater te maken over onderbelichte oorlogsverhalen en pijn die niet erkend is. Zo is er naast theater over Nederlands-Indië ook het project Meer dan Bauxiet over Suriname in WOII en zijn er jongerenprojecten gemaakt over de misstanden in de psychiatrische verpleeghuizen tijdens de oorlog. 

Regie: Olivier Diepenhorst
Concept: Theater Na de Dam
Teksten: Reggie Baay, Dido Michielsen, Sylvia Pessireron, Bo Tarenskeen
Spel: Charlie Chan Dagelet, Marcel Hensema, Denise Aznam
Dramaturgie: Bo Tarenskeen, Jaïr Stranders
Productie: Juliska Retra

The East Liberated? About the war in the Dutch East Indies, told from three perspectives

The East Liberated? is about the underexposed stories of the Second World War in the Dutch East Indies and the transition to the violent struggle for independence that followed. The East liberated? tells the story from three perspectives: the Indonesian, Indian and Moluccan perspective. With Charlie Chan Dagelet, Marcel Hensema and Denise Aznam, among others. This performance will be presented by Theater Na de Dam on Wednesday 4th of May 2022 at 9:00 pm in Royal Theater Carré, Amsterdam.

May 5th, 1945 wasn’t Liberation Day for every Dutch citizen. The war with Germany might have been over, but on the other side of the world more than 35 million Dutch subjects still lived under the yoke of the Japanese occupier.

Shortly after Japan capitulated on August 15, 1945 and World War II ended, a bloody struggle for independence started. The Netherlands, itself just liberated from an occupying force, now in turn sent troops to reoccupy the country striving for freedom. After it recognized Indonesia’s independence in 1949, thousands of Dutch people, of European, Indonesian and Moluccan descent, had to exchange their country for The Netherlands.

Many were subsequently discriminated against here because of their skin color. Their memories of two wars had to be dealt with in silence – Dutch society showed no interest whatsoever. With this new performance in Carré, renowned writers Dido Michielsen, Reggie Baay and Sylvia Pessireron give voices to forgotten stories and perspectives and show how this war of the past on the other side of the world still affects The Netherlands today.

Underexposed stories

We celebrate Liberation Day on May 5th, when the occupation ended in the Netherlands, but how liberated was everyone really? For many Dutch people, the war continued for years and even generations. Theater Na de Dam sees it as its role to create theater about underexposed war stories and unrecognized pain. In addition to theater about the Dutch East Indies, there is also the project More than Bauxiet about Suriname in WWII and youth projects have been made about abuses in psychiatric nursing homes during the war.

De Oost Bevrijd?
4 MEI 2022
21:00
Koninklijk Theater Carré
Amstel 115 /125
Amsterdam
Onderdeel van Theater Na de Dam Kaarten: €17.50
Website by HOAX Amsterdam