Concert
Archief
Maydan Festival – Dag van de empathie
3 MEI 2022
09:00 — 01:00
Plein '40 - '45
Let op! Dit event is al verstreken.
Van 2 tot en met 5 mei is Plein ’40-’45 dé plek voor ontmoeting, vieren en herdenken.

Dit jaar verbinden we voor het eerst drie traditionele vieringen en een herdenking die voorkomen uit verschillende culturen met elkaar in een festival, door verhalen, kunst, muziek, film, ambacht en nog veel meer. Samen met allerlei buurtinitiatieven, bewoners en partners is een rijk en gevarieerd programma gemaakt voor dit Stadsplein in Nieuw-West, Plein ‘40-‘45. In het Perzisch, Turks, Arabisch, Urdu en Oekraïens noemen we het Stadsplein de Maydan.

We staan van 2 tot en met 5 mei stil bij vier bijzondere dagen. Elke dag krijgt door de programmering zijn eigen karakter.
• 2 mei: Dag van gastvrijheid en barmhartigheid (Eid ul Fitr)
• 3 mei: Dag van de Empathie
• 4 mei: Herdenkingsdag
• 5 mei: Bevrijdingsdag

Herdenkingsplein
Plein ’40-’45 is het tweede herdenkingsplein van Amsterdam. De naam van het plein herinnert ons eraan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Maar wát, hóe en wie herdenken we en wie en wat niet? Het programma geeft ruimte voor inclusieve manieren van herdenken. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan, maken we kennis met elkaars geschiedenis, rituelen en tradities vanuit verschillende culturele achtergronden.

Een divers vierdaags programma
Maydan Festival staat voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Sociaal-culturele buurtinitiatieven komen samen in een inclusief vierdaags programma midden op het plein en de markt. Storytelling, muziek, kunst, film, ambachten, gesprekken, workshops, parades en het gezamenlijk bereiden van maaltijden: er is van alles, traditioneel en nieuw, te ontdekken.

Iedereen is welkom
We herdenken niet alleen het verleden, maar leren elkaar ook beter kennen. We maken verbinding door verhalen te delen. Verhalen die aansluiten bij de beleving van nu of misschien nog niet verteld zijn. Samen maken we van Plein ’40-’45 een plaats waar mensen met verschillende culturele achtergronden en identiteiten zich in kunnen herkennen en waar iedereen zich welkom voelt.

This year for the first time we connect three traditional celebrations and a commemoration that occur from different cultures in a festival, through stories, art, music, film, crafts and much more. Together with all kinds of neighborhood initiatives, residents and partners, a rich and varied program has been created for this City Square in New West, Plein ’40-’45. In Persian, Turkish, Arabic, Urdu and Ukrainian we call the City Square the Maydan.

From May 2 through May 5, we pause to reflect on four special days. Each day is given its own character by the programming.
– May 2: Day of hospitality and mercy (Eid ul Fitr)
– 3 May: Day of Empathy
– 4 May: Day of Remembrance
– 5 May: Liberation Day

Memorial Square
Plein ’40-’45 is the second commemorative square in Amsterdam. The name of the square reminds us that freedom is not a given. But what, how and who do we commemorate? The program provides space for inclusive ways of commemorating. By listening to each other and talking to each other, we get to know each other’s history, rituals and traditions from different cultural backgrounds.

A diverse four-day program
Maydan Festival stands for new experiences and encounters. Sociocultural neighborhood initiatives come together in an inclusive four-day program in the middle of the square and market. Storytelling, music, art, film, crafts, conversations, workshops, parades and the joint preparation of meals: there is everything, traditional and new, to discover.

Everyone is welcome
We not only commemorate the past, but also get to know each other better. We connect by sharing stories. Stories that match the experience of today or perhaps have not yet been told. Together we make Plein ’40-’45 a place where people with different cultural backgrounds and identities can recognize themselves and where everyone feels welcome.

Maydan Festival – Dag van de empathie
3 MEI 2022
09:00 — 01:00
Plein '40 - '45
Plein '40-'45
Amsterdam
Onderdeel van Bevrijdingspodia & Cultuur
Georganiseerd door
Alle deelnemers en
Stadsdeel Nieuw-West
Gratis
Website by HOAX Amsterdam