Bevrijdingsfestival
Archief
Monsterverbond eert verzetshelden in Nieuw West
5 MEI 2022
14:00 — 15:00
Plein '40 - '45
Let op! Dit event is al verstreken.
Een Parade voor het Verzet, waarin symbolen van verzetshelden centraal staan, troont door de Verzetsheldenbuurt.

Hoe dichtbij kunnen we komen bij de verzetshelden van weleer? In de Parade voor het Verzet worden lampionnen, gemaakt door nazaten van verzetshelden, rond het plein en door het winkelcentrum gedragen onder begeleiding van de Accufanfare.

Het begon met een fietstocht door Nieuw West. Casper Oorthuys van het Monsterverbond reed achteloos voorbij toen hij het beeld van Willem Kraan zag staan. Het karaktervolle hoofd van deze verzetsheld, mede verantwoordelijk voor de Februaristaking, keek hem vanaf zijn sokkel aan. Oorthuys herkende hem meteen. Het gipsen proefmodel stond bij zijn opa in de werkplaats. Die opa was de beeldhouwer Leo Braat, die bij Gerrit van der Veen in het Kunstenaarsverzet zat en redacteur was bij de verzetskrant De VrijeKunstenaar. Pas toen, rijdend door Nieuw West, drong het tot Oorthuys door dat rondom Plein ’40-’45 legio straten zijn vernoemd naar verzetshelden.

Uit deze toevallige ontmoeting ontstond het idee om deze verzetshelden centraal te stellen in de herdenking, met een Parade voor het Verzet. Er werden twee reusachtige lampionnen gemaakt door nazaten van verzetshelden. Jurriaan en Rinus van Hall maakten een beeld van de bankier van het verzet, Walraven van Hall. Chaja Hertog, familie van Rudi Bloemgarten die met anderen het bevolkingsregister opblies, maakte met Luca Stappers een beeld van Hester van Lennep. En vrijwilligers van Buurtwerkplaats Noorderhof en kinderen van meerdere scholen uit Nieuw West maakten lampionnen met als thema Vrede – Nooit meer Oorlog.

De Parade voor het Verzet wordt muzikaal begeleid door de Accu-fanfare onder leiding van Jos Zandvliet. De Parade voor het Verzet eindigt bij het Vredescarillon waar het Vredeslied zal worden opgevoerd in samenwerking met de nieuwe beiaardier van het Vredescarillon, Mathieu Polak. De beiaardier geeft tussen 15.00 en 15.30 uur een workshop carillon spelen aan kinderen van 9 tot 11 jaar. Kinderliedjes uit verschillende culturen worden door de kinderen zelf gespeeld tijdens de inloop voor de Vrijheidsmaaltijd die van 15.00 tot 17.30 duurt.

Monster Alliance honors resistance heroes in New West

How close can we get to the resistance heroes of the past? In the Parade for the Resistance, lanterns made by descendants of resistance heroes are carried around the square and through the shopping centre to the accompaniment of the Accu Fanfare.

It started with a bicycle tour through Nieuw West. Casper Oorthuys of the Monster Alliance rode past when he saw the statue of Willem Kraan. The head of this resistance hero, who was partly responsible for the February Strike, looked at him from his pedestal. Oorthuys recognised him at once. The plaster model stood in his grandfather’s workshop. His grandfather was the sculptor Leo Braat, who was a member of Gerrit van der Veen’s artists’ resistance and editor of the resistance newspaper De VrijeKunstenaar. It was only then, while driving through New West, that it dawned on Oorthuys that many streets around Plein ’40-’45 are named after resistance heroes.

This chance encounter gave rise to the idea of putting these resistance heroes at the centre of the commemoration, with a Parade for the Resistance. Two giant lanterns were made by descendants of resistance heroes. Jurriaan and Rinus van Hall made a statue of the banker of the resistance, Walraven van Hall. Chaja Hertog, family of Rudi Bloemgarten who with others blew up the population register, made a sculpture of Hester van Lennep with Luca Stappers. And volunteers from Buurtwerkplaats Noorderhof and children from several schools in Nieuw West made lanterns with the theme Peace – Never Again War.

The Parade for the Resistance will be musically accompanied by the Accu Fanfare, conducted by Jos Zandvliet. The Parade for the Resistance ends at the Peace Carillon where the Peace Song will be performed in cooperation with the new carillonneur of the Peace Carillon, Mathieu Polak. Between 15.00 and 15.30 hours the carillonneur will give a carillon playing workshop for children from 9 to 11 years of age. Children’s songs from different cultures will be played by the children themselves during the walk-in for the Freedom Meal, which lasts from 15.00 to 17.30 hrs.

Monsterverbond eert verzetshelden in Nieuw West
5 MEI 2022
14:00 — 15:00
Plein '40 - '45
Plein '40-'45
Amsterdam
Georganiseerd door
Alle deelnemers
Het Monsterverbond
Stadsdeel Nieuw-West
Website by HOAX Amsterdam