Herdenken
Archief
Namen en Nummers op het Kastanjeplein
4 MEI 2017
11:00 — 20:15
Kastanjeplein
Let op! Dit event is al verstreken.
Een tijdelijk monument dat jaarlijks groeit om een oneindig verlies te herdenken

Op 4 mei herdenkt Namen en Nummers de weggevoerde joden uit de Oosterparkbuurt. Het Kastanjeplein is een ingetogen herdenkingsplek waar overdag iedereen op rituele wijze een slachtoffer stap voor stap symbolisch thuis kan brengen.

In Namen en Nummers spelen de verbeelding en het ritueel een belangrijke rol. Overdag krijgen de herdenkers symbolisch tijd bij het tijdkantoor, ze verbinden zich aan een naam uit het namenarchief, maken een persoonlijk naambordje en leggen dat uiteindelijk op het juiste adres in de grote plattegrond van de buurt. Dit stratenmonument groeit elk jaar met veel liefde, schoonheid en tranen. In 2020 wil Namen en Nummers alle 5500 slachtoffers herdacht hebben. Het artistieke herdenkingsproject is ontwikkeld door Ida van der Lee.

Programma

11:00 – 18:00 uur: Dagprogramma naambordjes maken. Een ritueel parcours dat ongeveer een uur duurt. Je draagt bij aan een groeiend kunstwerk want de stratenkaart raakt gevuld met steeds meer namen.

18:30 – 19:30 uur: Leerlingen presenteren verhalen “Wat als het jou overkomt?” in de Linnaeusschool, 3e Oosterparkstraat 360

19:45 – 20:15 uur: De herdenking met koor Hebrew Groove. Na de twee minuten stilte kunnen mensen bloemen leggen.

20:15 – 21:00 uur: Avondprogramma Na Nu. Het is een voorstelling waarin buurtbewoners Ellen Ros en Harmen Snel vertellen over joodse buurtbewoners van toen. De verhalen zijn gebaseerd op archief materiaal.

Vioolmuziek: Simone Manuputty.
Concept: Ida van der Lee www.idavanderlee.nl

Entree: geen entree, donaties zijn welkom.

Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Meer informatie op namenennummers.eu en Facebook.

Op 3 mei is er van 12:00 tot 17:00 uur een openbare workshop op het Kastanjeplein. Iedereen die een handje mee wil helpen met de voorbereidingen om het plein te transformeren in een ritueel landschap voor 4 mei is van harte welkom. We gaan de eerder gemaakte naambordjes sorteren, verhalenslingers rijgen van proppen papier en die in de bomen hangen en de spoorlijn op de stoeprand tekenen. Kom je ook?

Op 5 mei is er een Vrijheidsmaaltijd op het Kastanjeplein.

Symbolically bring a victim home in this special commemoration on Kastanjeplein.

On May 4th, Names and Numbers commemorates the deported Jews from the Oosterparkbuurt. Kastanjeplein is a modest memorial place where during the day everyone can symbolically bring a victim home step by step in a ritual manner.

In Names and Numbers, imagination and ritual play an important role. During the day, the commemorators are symbolically given time at the time office, they associate themselves with a name from the name archive, make a personal name plate and finally place it at the correct address in the large map of the neighbourhood. This street monument grows every year with lots of love, beauty and tears. Names and Numbers wants to commemorate all 5,500 victims. The artistic commemoration project was developed by Ida van der Lee.

Program

11:00 am – 6:00 pm: Making nameplates for the day. A ritual trail that lasts about an hour. You contribute to a growing work of art because the street map is filled with more and more names.

6:30 pm – 7:30 pm: Students present stories “What if it happens to you?” in the Linnaeus School, 3e Oosterparkstraat 360

7:45 pm – 8:15 pm: The memorial with choir Hebrew Groove. After the two minutes of silence, people can lay flowers at the monument.

8:15 pm – 9:00 pm: Evening program Na Nu. It is a performance in which local residents Ellen Ros and Harmen Snel talk about Jewish residents of that time. The stories are based on archive material.

Violin music: Simone Manuputty.
Concept: Ida van der Lee www.idavanderlee.nl

Entrance: free, donations are welcome.

Suitable for children from 6 years.

More information on namenennummers.eu and Facebook.

On May 3rd, there will be a public workshop on Kastanjeplein from 12:00 to 17:00. Anyone who wants to help with the preparations to transform the square into a ritual landscape for May 4th is welcome. We are going to sort the nameplates made earlier, thread story garlands from crumpled paper and hang them in the trees and draw the railway line on the curb. Are you coming too?

On May 5th, there will be a Freedom Meal on Kastanjeplein.

Namen en Nummers op het Kastanjeplein
4 MEI 2017
11:00 — 20:15
Kastanjeplein
Amsterdam
Volgeboekt
Website by HOAX Amsterdam